แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [DOWNLOAD]
- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [DOWNLOAD]
- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [DOWNLOAD]
- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [DOWNLOAD]
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [DOWNLOAD]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) [DOWNLOAD]
- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) [DOWNLOAD]
​- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2566 - 2570 [DOWNLOAD]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
​- แผนปฏิบัติราชการสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 [DOWNLOAD]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [DOWNLOAD]
- แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2564 [DOWNLOAD]
- แผนปฏิบัติราชการ พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [DOWNLOAD]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง