Personnel

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล

  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นางขวัญใจ คำรอด

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุวนันท์ แจบไธสง

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวรนุช สายทอง

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นันทยา เศรษฐจิตต์

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสดใส ดุลยา

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์

  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ