วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

  "บูรณาการให้ทุกภาคส่วนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่ชายแดน"