Personnel

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางธิติมา โฮมแพน

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุวนันท์ หนุนวงศ์

  พนักงานคอมพิวเตอร์