Personnel

กลุ่มนโยบายและแผน

  • thumbnail

    นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

  • thumbnail

    นายพัทร์ฐิไช เรืองเดชเกตุหิรัญ

    พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์