Personnel

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุวนันท์ หนุนวงศ์

  พนักงานคอมพิวเตอร์