แผนดำเนินงานประจำปี

แผนพัฒนาการศึกษา
- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)<<<คลิก
- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)<<<คลิก
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570<<<คลิก
แผนพัฒนาองค์กร
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ 4.0 ก.ศธ.(พ.ศ. 2564-2565)<<<คลิก
แผนปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาบุคลากร
     -    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สป. 2563-2565<<<คลิก      -    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 2565<<<คลิก 
 แผนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

-แผนส่งเสริมคุณธรรม 2564 (กระทรวงศึกษาธิการ)<<<คลิก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง