ป้ายกำกับ Innovation For Thai Education

โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1623826970 0 2

1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการIFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔>>>>>คลิก 2. การนิเทศออนไลน์ครั้งที่ 1 >>&

Innovation For Thai Education
Innovation For Thai Education

1617633668 0 243

- ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ตามกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ปีงบประมาณ

1