Personnel

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นางพรศิริ เจริญพร

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางสาวศิดาภา วัฒนกุล

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุวิมล ผลกิจ

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.หนึ่งฤทัย บุญพึ่ง

  พนักงานธุรการ