รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์