รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์