ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

pdf
รายงานการรายละเอียดผลการจัดซื้อ ปี งปม. 62(จ้างเหม.pdf
รายงานการรายละเอียดผลการจัดซื้อ ปี งปม. 62(จ้างเหมา)
pdf
รายงานการรายละเอียดผลการจัดซื้อ ปี งปม. 62(ครุภัณฑ.pdf
รายงานการรายละเอียดผลการจัดซื้อ ปี งปม. 62(จ้างเหมา)
pdf
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม. 62.pdf
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม. 62
pdf
แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 63.pdf
แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 63
pdf
แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 63.pdf
แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 63
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (มิ.ย).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (มิ.ย)
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (พ.ค.).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (พ.ค.)
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (เม.ย).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (เม.ย)
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (มี.ค).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (มี.ค)
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (ก.พ.).pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (ก.พ.)