การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2565
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน