การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
 เชื่อมโยงข้อมูล(Links)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน O1-O6 ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง        <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ข้อมูลผู้บริหาร <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
อำนาจหน้าที่     <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ข้อมูลการติดต่อ >>คลิกอ่านรายละเอียด<<
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
O8-O9 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A    <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
Social Network <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  O10 –O12
แผนดำเนินงานประจำปี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
O14 –O17
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
E – Service <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ O18 – O20
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน       <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
O21 – O24
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  O25 – O28
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล         <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส O29 – O33
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น     <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
10 การป้องกันการทุจริต (Anti–Corruption Practice)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   O34 –O41
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร        <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี      <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  O42 – O48
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการป้องกันการรับสินบน     <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  <<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ <<คลิกอ่านรายละเอียด>>