การประชุมปฏิบัติการโครงการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนพัฒนาการศึกษาชายแดน