กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 >>คลิก
 •     
 • ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 >>คลิก
 •     
 • กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 >>คลิก
 •     
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 >>คลิก
 •     
 • มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 >>คลิก
 •     
 • แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) >>คลิก
 •     
 • ประเทศไทย 4.0 >>คลิก
 •     
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)>>คลิก

- กลุ่มอำนวยการ >>คลิก
- กลุ่มบริหารงานบุคคล >>คลิก
- กลุ่มนโยบายและแผน >>คลิก
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล >>คลิก
- กลุ่มพัฒนาการศึกษา >>คลิก
- กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน >>คลิก
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน >>คลิก
- หน่วยตรวจสอบภายใน >>คลิก
- คุรุสภาจังหวัด >>คลิก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง