อำนาจหน้าที่

อํานาจหน้าที่

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภุมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ

(๖) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน

(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่าง ๆ  ในจังหวัด