สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ยินดีต้อนรับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png รายงานการรายละเอียดผลการจัดซื้อ ปี งปม. 62(จ้างเหมา) [15 ก.ค. 2563 เวลา 19:07 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png รายงานการรายละเอียดผลการจัดซื้อ ปี งปม. 62(จ้างเหมา) [15 ก.ค. 2563 เวลา 19:05 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม. 62 [15 ก.ค. 2563 เวลา 19:03 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 63 [15 ก.ค. 2563 เวลา 16:46 น.] ดาวน์โหลด 1

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 63 [15 ก.ค. 2563 เวลา 16:46 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (มิ.ย) [14 ก.ค. 2563 เวลา 16:20 น.] ดาวน์โหลด 2

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (พ.ค.) [14 ก.ค. 2563 เวลา 16:20 น.] ดาวน์โหลด 1

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (เม.ย) [14 ก.ค. 2563 เวลา 16:19 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (มี.ค) [14 ก.ค. 2563 เวลา 16:19 น.] ดาวน์โหลด 0

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 63 (ก.พ.) [14 ก.ค. 2563 เวลา 16:16 น.] ดาวน์โหลด 0

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบใบสำคัญรับเงิน [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:37 น.] ดาวน์โหลด 88

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 106

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดีการค่าการศึกษาบุตร [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:36 น.] ดาวน์โหลด 76

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบค่ารักษาพยาบาล ศธจ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 65

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกวัสดุ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:35 น.] ดาวน์โหลด 54

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png แบบขอถ่ายเอกสาร ใหม่ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:34 น.] ดาวน์โหลด 59

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png บก 111 ค่าอาหารว่างฯ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:32 น.] ดาวน์โหลด 47

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/pdf.png บก 111 ค่าอาหาร และอาหารว่างฯ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:32 น.] ดาวน์โหลด 71

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/doc.png คำร้องขอใบรับรองบุคคล [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:27 น.] ดาวน์โหลด 55

http://www.suksachan.go.th/web/skin/ext/docx.png บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ [08 เม.ย. 2561 เวลา 19:25 น.] ดาวน์โหลด 98

ดูทั้งหมด

  

​