กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสุพัตรา ถนอมรัตน์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร. 09 2810 2653
E-mail : nulekja2012@gmail.com
ID Line : 0861479055
นายสุทิน ประเสริฐสังข์
พนักงานธุรการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร. 08 4391 1855
E-mail : sutin2532@gmail.com