กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวาสนา ภาคการ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 09 7151 7081
ID Line : 0971517081
นางนิตยา นิยมวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6300 2698
E-mail : tuk_1325@hotmail.com
ID Line : tukta1325
นางอัจฉรา เกิดมงคล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร. 08 6822 6249
E-mail : ajshara2011@hotmail.com
ID Line : Downreang
นางสาวณกมล เอกรัตนาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร. 08 1983 3273
ID Line : 0819833273
นางสาวมารยาท เกษี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร. 08 5866 0624
ID Line : ple212524