กลุ่มอำนวยการ

นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 09 7056 1303
E-mail : kc.emden@gmail.com
ID Line : 0970561303

นางสุภาพร สามิภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6138 2361
E-mail : pedpunpon2512@hotmail.com
ID Line : Pedpunpon
นางสาวสายฝน สุขกฤต
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร. 08 8590 2338
E-mail : sirivipa.vonge@gmail.com
ID Line : 0885902338
นางสาวอารยา วงค์กุลพิลาศ
พนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
โทร. 09 5249 8195
E-mail : araya.wongkulpilas@hotmail.com
นายรัตนะ คงคางาม
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 09 2493 6922
ID Line : r.n.1983

นางสาวภาษิณี สวาสดิ์
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 06 3146 2826
ID Line : 0631462826