กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางพรศิริ เจริญพร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร. 08 9831 1187
E-mail : nok_1496@hotmail.com
ID Line : 089831187
นางสาวศิดาภา วัฒนกุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร. 08 7247 2739
E-mail : Kunjang11@hotmail.com

นางสาวสุวิมล ผลกิจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร. 09 1738 7917
ID Line : 0917387917
E-mail : mysuwimol@yahoo.co.th

นายศักดา วัฒนศิริ
พนักงานธุรการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร. 06 2610 3563
E-mail : gamesakda111@gmail.com