กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โทร. 08 1864 8451
E-mail : Kobtrakuloo7@hotmail.com
ID Line : 0818648451
นายสำเร็จ อาษาสุข
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 09 5561 7217
E-mail : asasuk51@gmail.com
ID Line : 0955617217
นางขวัญใจ คำรอด
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 1295 3746
E-mail : kwankam1@hotmail.com
ID Line : Kwanjai3739
นายแกล้วกล้า ศรีหนารถ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 1377 6410
kleaw.53@hotmail.com
ID Line : 0813776410
นางกุสุมา วิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 1723 2468
E-mail : suma1959@windowslive.com
ID Line : Suma1959
นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6335 6078
E-mail : wan.supan@gmail.com
ID Line : 0863356078
นางอัจฉนา มุลิ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 1862 7577
E-mail : muli_achana@hotmail.com
ID Line : Muli7577

นางวรนุช สายทอง
ศึกษานิเทศก์
โทร. 08 8219 4804
E-mail : wnuchsai@hotmail.com
ID Line : nuchchan1