กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นายบุรโชติ วรผล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
โทร. 08 6781 2440
E-mail : burachot13@gmail.com
ID Line : 0867812440
นายธวัช การกุศล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร. 08 1437 7823
E-mail : kgva@hotmail.com
ID Line : 0814377823