Category: กิจกรรม

0

ประชุมตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560