วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต ก้าวสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จันท์”

  • ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
  • ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • พิธีรับมอบแบดจ์ของลูกเสือ
  • งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช
  • ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 9/2560
  • ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2560
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
  • 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

วัด/เดือน/ปี
รายการปฏิบัติ
สถานที่
หมายเหตุ
20-22 พ.ย.60 อบรมเชิงปฏิบัติการ “มิติด้านสุขภาพ สู่มิติการเรียนรู้สู่เด็กวัยเรียน” เขตสุขภาพที่ 6 (สุพัตรา) โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จ.ระยอง
21 พ.ย. 60 สัมนาแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันการทุจริต (บุรโชติ) สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
 30พ.ย.-1ธ.ค.60 ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีทั่วประเทศ ประจำปี 2560 (ธวัช) ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
19-22 ธ.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด (บุรโชติ)  โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 New!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
 New!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการทุนการศึกษา    ด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชา ที่ขาดแคลน รุ่นที่ 3         ประจำปี 2558 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 ประกาศผลนักเรียนทุน สสวค เพชรในตม ภาษาที่สอง 28 สค 2560
 

อ่านเพิ่มเติม

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์