วิสัยทัศน์

“บูรณาการให้ทุกภาคส่วนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่ชายแดน”

  • ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
  • ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • พิธีรับมอบแบดจ์ของลูกเสือ
  • งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช
  • ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 9/2560
  • ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2560
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
  • 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

วัด/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ สถานที่ หมายเหตุ
20-22 พ.ย.60 อบรมเชิงปฏิบัติการ “มิติด้านสุขภาพ สู่มิติการเรียนรู้สู่เด็กวัยเรียน” เขตสุขภาพที่ 6 (สุพัตรา) โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จ.ระยอง
21 พ.ย. 60 สัมนาแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันการทุจริต (บุรโชติ) สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี
21-24 พ.ย. 60 ฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศน.ขวัญใจ, ศน.อรวรรณ) โรงแรมตรัง จ.กรุงเทพมหานคร
 30พ.ย.-1ธ.ค.60 ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีทั่วประเทศ ประจำปี 2560 (ธวัช) ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
19-22 ธ.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด (บุรโชติ) โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 New!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
 New!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการทุนการศึกษา    ด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชา ที่ขาดแคลน รุ่นที่ 3         ประจำปี 2558 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อ่านเพิ่มเติม

รวมข่าวประชาสัมพันธ์